BSC(バランススコアカード)見直し

イシュー

  • 目標面談やってます、、

参考

視点

  • 「財務の視点(過去)」
  • 「顧客の視点(外部)」
  • 「内部業務プロセスの視点(内部)」
  • イノベーションと学習の視点(将来)」

顧客の視点

参考